Начало

Сдруженията за напояване /СН/ са доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и
в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия (територия на сдружението).
Сдруженията са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закон за Сдруженията за напояване.
На територията на Република България има регистрира ни 106 бр. сдружения за напояване. Повечето от регистрираните СН – 71 бр. използват общинска напоителна инфраструктура. Тридесет и пет СН използват инфраструктура, която е на „Напоителни системи” ЕАД.